Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubuskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 • wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 • aktywizowanie organizacji oraz struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich,
 • identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspolnotowym,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • podniesienie efektywności działań wdrażanych w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

Podstawa prawna utworzenia KSOW

Prawo wspólnotowe:

Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzesnia 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • obowiązek utworzenia KSOW przez każde państwo członkowskie,
 • wlączenie do KSOW wszystkich organizacji struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich,
 • obligatoryjne zadania realizowane w ramach KSOW,
 • współfinansowanie ze środków EFRROW.

Art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Prawo krajowe:

Art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.Nr 64, poz.427, z późn.zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.

Struktura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Jednostka Centralna (Sekretariat) KSOW odpowiedzialna jest za koordynację stworzenia i funkcjonowania KSOW. Jednostka Centralna ma za zadanie utworzenie i prowadzenia portalu internetowego sieci oraz ułatwianie wzajemnych kontaktów pomiędzy uczestnikami sieci.

16 Jednostek (Sekretariatów) Regionalnych Sieci w Urzedach Marszałkowskich poszczególnych województw, które wspierają realizację zadań KSOW, koordynują kontakty pomiędzy uczestnikami sieci w danym regionie oraz wpółpracę pomiędzy regionami.

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zgodnie z Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 KSOW ma charakter otwarty. Struktura KSOW skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają sie do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie istrumentów EFRROW. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci przygotowany został wykaz obejmujący struktury administracyjne i podmioty działające w zakresier rozwoju obszarów wieskich. Uczestnikami KSOW mogą byc podnioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Należą do nich w szczególności:

 • urzędy administracji rzadowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za fundusze strykturalne,
 • samorzady województw, gmin i powiatów,
 • organizacje branżowe,
 • organizacje spółdzielcze,
 • izby rolnicze,
 • instytuty resortowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe, szczególnie działające w sektorze rolno - spożywczym lub zajmujące sie szeroko rozumianum rozwojem obszarów wiejskich,
 • państwowe jednostki doradztwa rolniczego,
 • służby ochrony przyrody,
 • lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na sczeblu lokalnym,
 • szkoły średnie i wyższe,
 • osoby fizyczne.

Plan działania KSOW

Plan Działania KSOW  zawiera między innymi nastepujące nazwy działań, w ramach których są realizowane zadania szczegółowe:

 • identyfikacja i analiza mozliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
 • przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how";
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;
 • zarządzanie siecią;
 • pomoc techniczna dla współpracy miedzyregionalnej i transnarodowej,
 • wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
 • wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W celu realizacji powyzszych zadań organizowane są m. in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie. Utworzony został również portal internetowy KSOW. Strona internetowa KSOW www.ksow.pl stanowi główną platformę wymiany informacji dla podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym także instytucji wchodzacych w skład struktury KSOW.

Podstawą realizacji celu KSOW są działania zaplanowane w ramach planów działania KSOW, które są sporządzane w dwuletnich okresach dla Sekretariatu Centralnego oraz sekretariatów regionalnych. Plan działania KSOW zawiera cele działań, ramowy harmonogram działań oraz indyaktywny budżet (plan finansowy z podziałem na poszczególne działania).

Plan Działania SR KSOW Województwa Lubuskiego

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009